هزینه: ارزان ، اقتصادی |
استان: تهران
نوع فعالیت: رستوران